INSPIRE
Registry

placetypedescription

ID:
This version:
Latest version:
Label:
[Not available in English]
placetypedescription
Definition:
[Not available in English]
geographic-names
Status:
Other formats:

Code list values

Label Parent Governance level Status
Määrittelemätön kohde. Valid
Kahden tai useamman saaren tai luodon muodostama ryhmä. Valid
Veden kokonaan tai lähes kokonaan ympäröimä maa-alue meressä, järvessä tai joessa. Valid
Vedessä oleva kivi tai kivikko; vedenpäällinen tai vedenalainen kari. Valid
Meren-, järven- tai joenrannan ulkonema. Valid
Kahden veden tai suon välinen yleensä kulkukelpoinen maakaistale. Valid
Ominaisuuksiltaan tai käytöltään erityinen rantamaa-alue. Valid
Kahden tai useamman kohouman muodostama ryhmä. Valid
Ympäristöään korkeammalla oleva maaston kohta tai alue; tunturi, vaara, mäki, harju tms. Valid
Ympäristöään matalammalla oleva maaston kohta tai alue; laakso, sola, rotko, kuru tms. Valid
Vedenalaisen maapohjan kohouma; ympäristöään matalamman veden kohta meressä tai järvessä. Valid
Vedenalaisen maapohjan painanne; ympäristöään syvemmän veden kohta meressä tai järvessä. Valid
Laajahko tai ympäristöstään erottuva metsää kasvava alue. Valid
Vetinen tai kostea suokasveja kasvava maa-alue; kostea notkelma tai muu maastokohta. Valid
Hyötykasvien viljelyä varten muokattu laajahko maa-alue. Valid
Puuton tai lähes puuton, ruohoa ja heinää kasvava maa-alue; alue, jossa kotieläimet laiduntavat. Valid
Pensas- tai varpukasveja kasvava maa-alue, erityisesti Lapissa. Valid
Kivenlohkareiden tai kivien peittämä maa-alue. Valid
Poikkeuksellisen suuri tai muuten huomattava kivenlohkare maalla. Valid
Harvinainen, poikkeuksellisen suuri tai muuten huomiota herättävä puu. Valid
Hävinneen talon tai kylän mukaan nimensä saanut maastopaikka. Valid
Muihin paikanlajeihin kuulumaton maastopaikka; luola, hiidenkirnu tms.; tervahauta. Valid
Itämeri; Suomenlahti, Saaristomeri, Ahvenanmeri, Ahvenanrauma, Pohjanlahti, Selkämeri, Merenkurkku, Perämeri. Valid
Itämeren pääosa-alueen osa; meren selkä, salmi, lahti tms. Valid
Kahden tai useamman järven tai lammen muodostama ryhmä. Valid
Vedenkorkeudeltaan yhtenäinen makean veden luonnonallas. Valid
Järven tai lammen osa-alue; selkä, salmi, lahti tms. Valid
Ihmisen rakentama tai ihmisen muun toiminnan tuloksena syntynyt makean veden allas. Valid
Tekojärven osa-alue; selkä, salmi, lahti tms. Valid
Vesiliikennettä tai vesikulkuyhteyttä varten rakennettu uoma. Valid
Luonnon muovaama tai maahan kaivettu uoma tai ura, jossa vesi virtaa; joki, puro tai oja. Valid
Joen osa joka ei ole järvi, lampi tai koski; suvanto, kaarre, salmi, lahti tms. Valid
Vuolas, aaltoileva ja kohiseva, yleensä kivikkoinen joen osa; putous. Valid
Paikka missä pohjavettä purkautuu maan pinnalle. Valid
Lampea pienempi luonnon vesiallas. Valid
Muihin paikanlajeihin kuulumaton vesistöpaikka; apaja. Valid
Yleensä Suomen ympäristökeskuksen taajamarajaukseen sisältyvä asutuskeskittymä; keskustaajama, kirkonkylä tai asemanseutu. Valid
Alueellisen kokonaisuuden muodostava ryhmä lähekkäin sijaitsevia maa- tai pientaloja, varsinkin maaseudulla. Valid
Yleensä Suomen ympäristökeskuksen taajamarajaukseen sisältyvä asutuskeskittymän osa. Valid
Taajamarakenteeseen kuuluva, yleensä kaavaan merkitty, useimmiten puita kasvava hoidettu viheralue. Valid
Taajamarakenteeseen kuuluva, usein kaavaan merkitty pienehkö aukea; kauppa-aukio. Valid
Asuinrakennuksen, pihapiirin ja mahdollisten läheisten talous- ym. rakennusten muodostama kokonaisuus. Valid
Muihin paikanlajeihin kuulumaton asutuskohde. Valid
Suomen valtio. Valid
Aluehallintoviraston (AVI) toimialue. Valid
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue. Valid
Kunnista muodostuvan määräalueen käsittävä alueellista suunnittelua ja kehittämistä varten muodostettu kokonaisuus. Valid
Määräalueen käsittävä itsehallinnollinen yhdyskunta, joka on valtion lainsäädännön alainen ja sen valvonnassa. Valid
Valtakunnan tai muu huomattava rajamerkki. Valid
Lupa-, valvonta- ja oikeusturva-asioita hoitavan valtionhallinnon alueellisen viraston päätoimipaikka. Valid
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristöasioita hoitavan valtionhallinnon alueellisen viraston päätoimipaikka. Valid
Samaan maakuntaan kuuluvien kuntien hallinnollisen yhteistyöelimen toimipaikka. Valid
Kunnan toimipiste; kaupungintalo, kunnantalo, raatihuone. Valid
Muihin paikanlajeihin kuulumaton hallinnollinen rakennus tai toimipaikka. Valid
Kristinuskon pyhä rakennus. Valid
Muun kuin kristinuskon pyhä rakennus; moskeija, synagoga tms. Valid
Uskonnollinen rakennus, joka ei ole kirkko tai muu pyhä rakennus; luostari, kappeli, rukoushuone tms. Valid
Alue, jonne vainajat haudataan. Valid
Muu hautaustoimen yksikkö kuin hautausmaa, esim. krematorio; myös eläinten hautausmaa. Valid
Vaativaa hoitoa tai erityistoimenpiteitä tarvitsevien potilaiden julkinen tutkimus-, hoito- ja kuntoutuslaitos. Valid
Muu terveydenhuollon yksikkö tai toimipiste kuin sairaala. Valid
Sosiaalihuollon yksikkö. Valid
Muihin paikanlajeihin kuulumaton sosiaali- tai terveydenhuollon yksikkö. Valid
Palo- ja pelastustoimen ja sen kaluston asemapaikka. Valid
Palo- ja pelastustoimeen kuuluvien tehtävien hoidosta sopimuksen tehneen vapaa- tai laitospalokunnan asemapaikka. Valid
Muu pelastustoimen yksikkö kuin pelastus- tai paloasema tai vapaaehtoisen tai sopimuspalokunnan yksikkö. Valid
Poliisin asemapaikka. Valid
Muu poliisitoimen yksikkö kuin poliisiasema. Valid
Laitos jossa pannaan täytäntöön vankeusrangaistuksia ja jossa säilytetään vangittuja henkilöitä. Valid
Muu rikosseuraamuslaitoksen yksikkö kuin vankila. Valid
Tullin toimipiste. Valid
Muu tullin yksikkö kuin tulliasema. Valid
Asevoimien hallussa oleva varuskunta-, harjoitus- tai muu alue; erilaisten sotilaslaitosten sijaintipaikka. Valid
Muu puolustusvoimien yksikkö kuin sotilasalue. Valid
Kansainvälinen rajanylityspaikka Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla. Valid
Muu rajavartiolaitoksen yksikkö kuin kansainvälinen rajanylityspaikka. Valid
Muihin paikanlajeihin kuulumaton turvallisuus- tai puolustusalan yksikkö. Valid
Korkeinta tieteellistä tai ammattikoulutusta antava ja tieteellistä tutkimusta harjoittava oppilaitos. Valid
Muu koulutusyksikkö kuin yliopisto tai korkeakoulu. Valid
Tieteellistä tutkimusta harjoittava laitos. Valid
Muu tutkimusyksikkö kuin tutkimuslaitos; tutkimusasema. Valid
Laitos jossa kaatopaikkajäte hyödynnetään tai käsitellään ympäristöä vähemmän rasittavaksi. Valid
Muu jätehuollon yksikkö kuin jätteenkäsittelylaitos; kaatopaikka, maankaatopaikka, vedenpuhdistamo. Valid
Muihin paikanlajeihin kuulumaton hallinnon yksikkö tai julkinen palvelu. Valid
Valtion omistamalle alueelle yleiseksi nähtävyydeksi perustettu luonnonsuojelualue, josta on säädetty lailla. Valid
Valtion omistamalle alueelle perustettu tieteellisiin tms. tarkoituksiin varattu luonnonsuojelualue, josta on säädetty lailla tai asetuksella. Valid
Asetuksella valtion omistamalle alueelle tai ELY-keskuksen päätöksen perusteella yksityismaalle perustettu muu luonnonsuojelualue kuin kansallispuisto tai luonnonpuisto. Valid
Alueen erämaaluonteen säilyttämiseksi, saamelaiskulttuurin ja luontaiselinkeinojen turvaamiseksi sekä luonnon monipuolisen käytön ja sen edellytysten kehittämiseksi perustettu alue, josta on säädetty lailla. Valid
Valtion maalle valtioneuvoston päätöksellä perustettu retkeilyalue, jolla on ulkoilun kannalta huomattava merkitys. Valid
YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon maailmanperintöluetteloon merkitty kulttuuri- tai luontokohde. Valid
Säilyttämisen arvoinen harvinainen tai erikoinen luonnonmuodostuma. Valid
Muinaisajoilta peräisin oleva jäännös, muinaismuisto. Valid
Muihin paikanlajeihin kuulumaton suojeltu kohde. Valid
Kaupungissa tai taajamassa sijaitseva linja-autoliikenteen, erityisesti kauko- ja pikavuoroliikenteen solmukohta. Valid
Tieverkostoon kuuluva autoja tms. kuljettava erikoisrakenteinen matkustaja-alus. Valid
Muu tieliikennepaikka kuin linja-autoasema, lautta tai lossi, tiesilta, tietunneli tai tieliikenneterminaali. Valid
Rautateiden liikennepaikka, jossa henkilöjunat pysähtyvät. Valid
Metrojunan pysähdyspaikka. Valid
Muu rautatieliikennepaikka kuin rautatieasema, seisake, metroasema, rautatiesilta, rautatietunneli tai liikenneterminaali; tavara-asema. Valid
Ranta-alue laitureineen ym. rakennelmineen alusten lastaamista, purkamista, huoltoa tms. varten. Valid
Majakka tai muu vesiliikennettä turvaava laite. Valid
Muu vesiliikennepaikka kuin satama, majakka, turvalaite tai liikenneterminaali. Valid
Lentokoneiden lähtö- ja laskeutumiskenttä mahdollisine rakennuksineen, rakennelmineen ja laitteineen. Valid
Muu ilmaliikennepaikka kuin lentoasema tai lentokenttä; kevytlentopaikka, helikopterikenttä. Valid
Rakennus tai tila, jossa toimii paljon suurten tietomäärien tallentamiseen ja käsitelyyn tarkoitettuja laitteita. Valid
Muu tietoliikennepaikka kuin datakeskus. Valid
Rakennelma joka johtaa liikenneväylän jonkin esteen (vesistön, notkon tai toisen tien) yli; tie- tai rautatiesilta. Valid
Liikennettä varten rakennettu maanalainen käytävä; tie- tai rautatietunneli. Valid
Paikka jonne matkustajat tai kuljetettavat tavarat kootaan ennen kuljetusvälineeseen siirtämistä; lentoterminaali, laivaterminaali, matkustajaterminaali, tavaraterminaali tms. Valid
Muihin paikanlajeihin kuulumaton liikennepaikka. Valid
Muu maatalouden yksikkö kuin pelto (ks. Maasto); puutarha, taimitarha, turkistarha tms. Valid
Riista- tai kalatalouden yksikkö, esim. kalanviljelylaitos. Valid
Kaivannaisten (mineraalin tai malmin) maanalainen tai maanpäällinen louhimispaikka. Valid
Paikka, josta kaivetaan soraa tai hiekkaa. Valid
Paikka, josta kaivetaan tai kerätään turvetta. Valid
Muihin paikanlajeihin kuulumaton maa-aineksenottoalue. Valid
Teollista tuotantoa harjoittavien laitosten keskittymä. Valid
Tuotantolaitos tai teollisuusrakennus jossa valmistetaan koneellisesti tuotteita. Valid
Rakennelma tai paikka, jossa rakennetaan aluksia tai johon ne saatetaan kuiville korjausta tms. varten. Valid
Muu teollisuuden yksikkö kuin teollisuusalue, tehdas tai telakka. Valid
Sähköä tai lämpöä tuottava voimalaitos; ydin-, vesi-, tuuli- tai muu voimala; tuulipuisto. Valid
Muu energiatuotannon yksikkö kuin sähkön- tai lämmöntuotantolaitos. Valid
Muihin paikanlajeihin kuulumaton tuotannon tai teollisuuden yksikkö; varastointialue. Valid
Suurehko liikerakennus, jossa myymälät ja palvelut avautuvat yleensä sisäänpäin käytävälle tai keskusaukiolle. Valid
Muu kauppakeskittymä kuin kauppakeskus; kauppahalli, ostoskeskus, hypermarket, tavaratalo. Valid
Muihin paikanlajeihin kuulumaton kaupan yksikkö. Valid
Laitos, jossa järjestetään erilaisia kulttuuri- ja messutapahtumia; kulttuuritalo, tiedekeskus, taidekeskus, musiikkitalo tms. Valid
Laitos tai huoneisto, jossa säilytetään yleisön nähtävänä kulttuuri- tai luonnonhistoriallisia taide- tai muita kokoelmia. Valid
Paikka jossa esitetään varsinkin näytelmiä; ooppera. Valid
Henkilön, asian tai tapahtuman muistolle omistettu patsas tai taideteos. Valid
Muihin paikanlajeihin kuulumaton kulttuuripaikka tai -palvelu; kirjasto. Valid
Alue johon on koottu erilaisia urheilupaikkoja. Valid
Yleisurheilua ja palloilua varten rakennettu kenttä; urheilustadion. Valid
Urheilutiloja sisältävä rakennus. Valid
Rakennus tai paikka jossa on kilpa- ja kuntourheilua varten erilaisia uima-altaita sekä pukeutumis- ja peseytymistilat. Valid
Golfin pelaamiseen ja siihen liittyvään oheistoimintaan käytettävä alue. Valid
Paikka hiihtoa tai laskettelua varten. Valid
Paikka ampumakilpailuja tai -harjoituksia varten. Valid
Paikka moottoriurheilukilpailuja tai -harjoittelua varten. Valid
Ravikilpailurata. Valid
Muihin paikanlajeihin kuulumaton urheilu- tai liikuntapaikka. Valid
Huvittelualue jossa voi olla huvilaitteita, pelikojuja yms.; määräaiheen mukaan rakennettu huvipuisto eli teemapuisto. Valid
Alue jossa eläimet ovat yleensä aitauksissa yleisön nähtävänä. Valid
Yleisenä uimapaikkana käytettävä ranta; myös maauimala. Valid
Metsähallituksen ym. ylläpitämä paikallista luontoa esittelevä keskus. Valid
Leiri- ym. virkistystarkoitukseen rakennettu toimintakeskus. Valid
Matkailu-, retkeily- tai lomapalveluja tarjoava paikka. Valid
Leirintää varten varattu alue. Valid
Kaupungissa tai sen lähistöllä oleva pieniin vuokrapalstoihin jaettu puutarha-alue mökkeineen. Valid
Yleensä viitoitettu vaellus-, retkeily- tai ulkoilureitti. Valid
Maksuton (autio- tai päivätupa) tai maksullinen (varaus- tai vuokratupa) lepo- ja yöpymismaja erämaassa. Valid
Muihin paikanlajeihin kuulumaton virkistys- tai vapaa-ajan palvelu; seurantalo. Valid
Merkittävä käytössä oleva rakennus; linna, kartano tms. Valid
Muihin paikanlajeihin kuulumaton kulttuurikohde tai -palvelu. Valid