INSPIRE
Registry

KTJkii käyttöoikeusyksikkölaji

ID:
This version:
Latest version:
Previous versions:
Label:
[Not available in English]
KTJkii käyttöoikeusyksikkölaji
Status:
Parents:
Other formats:

Code list values

Label Parent Governance level Status
(Tuntematon) Retired
Autojen pitäminen Retired
Autojen pysäköimispaikka Retired
Autojen säilytyspaikka Retired
Hiekan ottaminen Retired
Kaasujohdon pitäminen Retired
Veden ottaminen Retired
Kalastus Retired
Karjanajo, rasite lakannut 1.6.2002 (L 449/2000) Retired
Kiven ottaminen Retired
Kulkuoikeus Retired
Laiturin pitäminen Retired
Lastauspaikka Retired
Leikkipaikka Retired
Lämpöjohdon pitäminen Retired
Lämpökeskuksen pitäminen Retired
Pellavain liottamispaikka, rasite lakannut 1.6.2002 (L 449/2000) Retired
Polku Retired
Puhelinjohdon pitäminen Retired
Puutavaran varastointi Retired
Rajoitettu tieoikeus Retired
Saven ottaminen Retired
Soran ottaminen Retired
Suomudan ottaminen Retired
Sähköjohdon pitäminen Retired
Tieoikeus Retired
Tienpitoaineen ottaminen Retired
Turpeen ottaminen Retired
Uimapaikka Retired
Vapaa-alue Retired
Veden johtaminen Retired
Veden patoaminen Retired
Venevalkama Retired
Vesijohdon pitäminen Retired
Viemärijohdon pitäminen Retired
Väestönsuojan pitäminen Retired
Muuntajan pitäminen Retired
Yksityinen tie Retired
Lakannut yhteinen tie Retired
Lakannut yhteinen valtaoja Retired
Kalastusta varten tarpeellinen maa Retired
Jätteiden kokoamispaikan sijoittaminen ja käyttäminen Retired
Kaasujohdon sijoittaminen ja käyttäminen Retired
Kalastusta varten tarvittavan alueen käyttäminen Retired
Laituria varten tarvittavan alueen käyttäminen Retired
Lämpöjohdon sijoittaminen ja käyttäminen Retired
Lämpökeskuksen sijoittaminen ja käyttäminen Retired
Puhelinjohdon sijoittaminen ja käyttäminen Retired
Sähköjohdon sijoittaminen ja käyttäminen Retired
Talousveden johtaminen Retired
Talousveden ottaminen Retired
Johtorasite Retired
Seinäaukkorasite Retired
Yhteisseinärasite Retired
Seinän käyttörasite Retired
Perustusten rakentamisrasite Retired
Perustusten käyttörasite Retired
Käytävärasite Retired
Muuntamorasite Retired
Kattorasite Retired
Metrorasite Retired
Maakaapeli Retired
Väliaikainen oikeus tiehen Retired
Väliaikainen oikeus veden johtamiseen Retired
Väliaikainen oikeus johdon sijoittamiseen Retired
Käyttörasite rakennuksessa Retired
Sijoittamisrasite rakennuksessa Retired
Muu rasite Retired
Tienpitäjällä oikeus laskuojaan Retired
Veden johtaminen maan kuivattamista varten Retired
Vesijohdon sijoittaminen ja käyttäminen Retired
Viemärijohdon sijoittaminen ja käyttäminen Retired
Väestönsuojelurakennelmien sijoittaminen ja käyttäminen Retired
Kulkuyhteyttä varten tarvittava alue Retired
Ulkoilureitti tai sen lisäalue Retired
Moottorikelkkailureitti Retired
Rantaosakkaiden yhteiskäyttöalue Retired
Muu johto Retired
Venevalkama ja -laituri Retired
Venevalkama ja autojen pitäminen Retired
Autojen pitäminen, venevalkama ja -laituri Retired
Muu maa-aineksen ottamiseen tarvittava alue Retired
Kiinteä muinaismuisto Retired
Talousveden ottaminen Valid
Talousveden johtaminen Valid
Vesijohto Valid
Veden johtaminen maan kuivattamista varten Valid
Viemärijohto Valid
Puhelinjohto Valid
Sähköjohto Valid
Kaasujohto Valid
Lämpöjohto Valid
Johto Valid
Autojen pitäminen Retired
Venevalkama Valid
Venevalkama ja autojen pitäminen Retired
Laituri Valid
Uimapaikka Valid
Puutavaran varastointi Valid
Lastauspaikka Valid
Kalastusta varten tarvittava alue Valid
Kiven ottaminen Valid
Soran ottaminen Valid
Hiekan ottaminen Valid
Saven ottaminen Valid
Turpeen ottaminen Valid
Maa-aineksen ottaminen Valid
Väestösuojelua varten tarvittava rakennelma Valid
Kiinteistöjen yhteinen lämpökeskus Valid
Jätteiden kokoamispaikka Valid
Kulkuyhteys asemakaava-alueella Valid
Autojen pitäminen, venevalkama ja laituri Retired
Sadevesiviemäri Valid
Jäteveden johtaminen ja käsittely Valid
Ajoneuvojen pitäminen Valid
Venevalkama ja ajoneuvojen pitäminen Valid
Ajoneuvojen pitäminen, venevalkama ja laituri Valid
Yhteispiha Valid
Veden ottaminen Retired
Veden johtaminen Retired
Veden patoaminen Retired
Kalastus Retired
Muuntaja Retired
Lennätinjohto Retired
Puhelinjohto Retired
Voimajohto Retired
Lämpöjohto Retired
Valaistusjohto Retired
Rakennuslain mukainen johto Retired
Viemärijohto Retired
Vesijohto Retired
Kiinnike tai tuki lennätinjohtoa varten Retired
Kiinnike tai tuki puhelinjohtoa varten Retired
Kiinnike tai tuki voimajohtoa varten Retired
Kiinnike tai tuki valaistusjohtoa varten Retired
Kiinnike tai tuki muita yleisiä tarpeita palvelevia laitteita varten Retired
Rantakunnan yhteiskäyttöalue Retired
Perustusrasite Valid
Rakennerasite Valid
Laiterasite Valid
Käyttörasite Valid
Huoltorasite Valid
Yhteisrasite Valid
Seinärasite Valid
Sietorasite Valid
Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen (Maankäyttö- ja rakennuslaki 161 §) Valid
Vähäisten laitteiden sijoittaminen (Maankäyttö- ja rakennuslaki 163 §) Valid
Yhteisjärjestely (Maankäyttö- ja rakennuslaki 164 §) Valid
Yhteiskäyttöalue (Maankäyttö- ja rakennuslaki 75 ja 91 §) Valid
Ojitusrasite Valid
Tieoikeus Valid
Tienpitoaineen ottaminen Retired
Puutavaran varastointi Valid
Autojen pitäminen Valid
Venevalkama ja -laituri Valid
Autojen pitäminen, venevalkama ja -laituri Valid
Venevalkama Valid
Venelaituri Valid
Venevalkama ja autojen pitäminen Valid
Tienpitoaineen kuljettaminen Retired
Yksityinen tie, talviaikaan Valid
Yksityinen tie, rajoitettu Valid
Yksityistien suoja-alue Valid
Yksityistien näkemäalue Valid
Ulko- ja sisäsaariston välinen raja Retired
Kalaväylä Valid
Kalastuksen kielto padon alapuolella Valid
Kalastuksen kielto lohi- ja siikapitoisessa vesistössä Valid
Luonnonmuistomerkki Retired
Luonnonsuojelualue, yksityinen Valid
Luonnonsuojelualue (Ahvenanmaa) Valid
Suojeltu luontotyyppi Valid
Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka Valid
Sopimus määräaikaisesta rauhoittamisesta Valid
Luonnonsuojelualue, valtio Valid
Kaivospiiri Retired
Kaivospiirin käyttöalue Retired
Kaivospiirin apualue Retired
Malminetsintäalue Valid
Kullanhuuhdonta-alue Valid
Kaivoslupa-alue Valid
Kaivoslupa-alueen apualue Valid
Kaivosalue Valid
Kaivoksen apualue Valid
Lopetetun kaivoksen vaikutusalue Valid
Valtausalue (kaivoslaki 503/1965) Valid
Kiinteä muinaisjäännös Valid
Tutka-aseman ympäristö Valid
Lentokentän lähestymisalue Valid
Voimansiirtolinja Valid
Lunastuslain mukainen erityinen oikeus Valid
Maakaasujohto Valid
Erityinen oikeus, johto tai vastaava Valid
Voiman- ja tiedonsiirtolinja Valid
Poronhoitolain mukainen esteaita Valid
Loppusijoituspaikka ja toimenpidekielto Valid
Varastoalue Retired
Turpeenottoalue Retired
Rakennus Retired
Vedenottamo Retired
Raide Retired
Johto Retired
Tie Retired
Vedenottamon suoja-alue Valid
Padotusalue Valid
Oikeus vesivoimaan Valid
Vedenottamo Valid
Vesilain mukainen rakennus, laite tai vastaava Valid
Uoma Valid
Vesilain mukainen käyttöoikeus Valid
Ulkoilureitti Valid
Ulkoilureitin levähdyspaikka Valid
Valtion retkeilyalueen lisäalue Valid
Moottorikelkkailureitti Valid
Maakaapeli Retired
Sopimus ympäristötuesta Valid
Sopimus ympäristötuesta lain (1094/96) nojalla Retired
Sopimus ympäristötuesta lain (1286/97) nojalla Retired
Sopimus luontoarvokaupasta Retired
Tienpitäjällä oikeus laskuojaan Valid
Maantielain mukainen tieoikeus Valid
Maantien suoja-alue Valid
Maantien näkemäalue Valid
Maantien liitännäisalue Valid
Tienpitäjällä oikeus laskuojaan Valid
Yksityinen hauta Valid
Ratalain mukainen rautatieoikeus Valid
Rautatien suoja-alue Valid
Rautatien näkemäalue Valid
Rautatien liitännäisalue Valid
Radanpitäjällä oikeus laskuojaan Valid
Radanpitäjällä oikeus tiehen Valid
Erityinen etuus, kalastusoikeus Retired
Erityinen etuus koskivoimaan Retired
Erityinen etuus kivilouhokseen Retired
Erityinen etuus Retired
Viestintäverkon laitteiden sijoittaminen (Tietoyhteiskuntakaaren 28 luku) Valid
Talousveden ottaminen, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Talousveden johtaminen, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Vesijohto, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Veden johtaminen maan kuivattamista varten, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Viemärijohto, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Puhelinjohto, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Sähköjohto, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Kaasujohto, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Lämpöjohto, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Johto, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Autojen pitäminen, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Venevalkama, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Venevalkama ja autojen pitäminen, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Laituri, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Uimapaikka, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Puutavaran varastointi, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Lastauspaikka, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Kalastusta varten tarvittava alue, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Kiven ottaminen, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Soran ottaminen, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Hiekan ottaminen, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Saven ottaminen, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Turpeen ottaminen, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Maa-aineksen ottaminen, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Väestösuojelua varten tarvittava rakennelma, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Kiinteistöjen yhteinen lämpökeskus, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Jätteiden kokoamispaikka, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Kulkuyhteys asemakaava-alueella, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Autojen pitäminen, venevalkama ja laituri, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Sadevesiviemäri, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Veden ottaminen, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Veden johtaminen, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Veden patoaminen, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Kalastus, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Muuntaja, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Tieoikeus, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Yksityinen tie, talviaikaan, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired
Yksityinen tie, rajoitettu, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty Retired