INSPIRE
Registry

MKP_Finnish land use kind

ID:
This version:
Latest version:
Label:
MKP_Finnish land use kind
Definition:
Kaavoituksen maankäyttötyyppiluokitus, jota käytetään kuvaamaan sekä suunniteltua että olemassaolevaa (toteutunutta) maankäyttöä kaavoituksen yhteydessä.
Status:
Other formats:

Code list values

Label Parent Governance level Status
Asuinalue Valid
Kerrostaloalue Valid
Pientaloalue Valid
Rivitaloalue Valid
Erillispientaloalue Valid
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten alue Valid
Maatilojen talouskeskusalue Valid
Palvelutoiminnot Valid
Lähipalvelut Valid
Kulttuuri- ja viihdepalvelut Valid
Yleiset rakennukset Valid
Julkiset lähipalvelut Valid
Hallinto- ja virastopalvelut Valid
Opetustoiminta Valid
Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto Valid
Kirkot ja seurakuntatoiminta Valid
Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten alue Valid
Keskustatoiminnot Valid
Liike- ja toimistorakennusten alue Valid
Liikerakennusten alue Valid
Vähittäiskaupan suuryksikkö Valid
Toimistorakennusten alue Valid
Toimitilarakennusten alue Valid
Teollisuusalue Valid
Varastorakennusten alue Valid
Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Valid
Teollisuusalue, jolla on/jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. Valid
Virkistysalue Valid
Puisto Valid
Lähivirkistysalue Valid
Leikkipuisto Valid
Urheilu- ja virkistyspalvelualue Valid
Retkeily- ja ulkoilualue Valid
Uimaranta Valid
Loma- ja matkailualue Valid
Lomarakennusten alue Valid
Matkailua palvelevien rakennusten alue Valid
Leirintäalue Valid
Asuntovaunualue Valid
Siirtolapuutarha- ja palstaviljelyalue Valid
Liikennealue Valid
Katu Valid
Yleisen tien alue Valid
Rautatie Valid
Lentokenttä Valid
Satama Valid
Kanava Valid
Venesatama ja -valkama Valid
Yleinen pysäköintialue Valid
Yleinen pysäköintilaitos Valid
Autopaikka-alue Valid
Huoltoasema Valid
Henkilöliikenneterminaali Valid
Tavaraliikenneterminaali Valid
Katuaukio/tori Valid
Jalankululle varattu katu/tie Valid
Pihakatu Valid
Hidaskatu Valid
Erityisalue Valid
Yhdyskuntatekninen huolto Valid
Energiahuolto Valid
Jätteenkäsittely Valid
Maa-aineiston otto Valid
Suojaviheralue Valid
Kaivosalue Valid
Mastoalue Valid
Ampumarata Valid
Puolustusvoimienalue Valid
Hautausmaa Valid
Suojelualue Valid
Luonnonsuojelualue Valid
Muinaismuistoalue Valid
Rakennussuojelualue Valid
Maa- ja metsätalousalue Valid
Maatalousalue Valid
Kotieläintalouden suuryksikkö Valid
Puutarha- ja kasvihuone Valid
Maisemallisesti arvokas peltoalue Valid
Vesialue Valid